การจัดการความรู้ MB KM: โครงการเชี่ยวชาญคลินิก

ความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มีบทบาทสำคัญอย่างมาก และถือเป็นความหวังที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้บุคลาการสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจและสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง เมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมจะต้องมีการทำผลงานเพื่อการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

“เชี่ยวชาญคลินิก @MB” จะมีพี่เลี้ยงมาช่วยจุดประกายทางความคิด และให้คำแนะนำในการเลือกเรื่องที่จะมาทำผลงาน โดยยึดหลัก R to R (Routine to Research) การนำเอางานประจำมาพัฒนาให้เป็นงานวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารผลงาน การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยคาดว่า เชี่ยวชาญคลินิก@MB นี้ จะช่วยบริการ ส่งเสริม และรองรับการยื่นขอผลงานให้ทุกท่านได้เขียนผลงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

 Read more