ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วไป

    ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วไปเข้ารับฟังการชี้แจง

(ร่าง) ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทสนับสนุน เพื่อประชาพิจารณ์
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
เวลา 10.00–12.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม

   Read more