การประมาณการรายรับ –รายจ่ายเงินบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คุณพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การประมาณการรายรับ –รายจ่ายเงินบริการวิชาการ (พันธกิจปกติของสถาบันฯ)” โดยมีประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ Read more

แบบประเมินพัฒนาการ/ปัญหาพฤติกรรมด้านความคิดเชิงบริหาร (MU.EF-101/102)

การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล; Nuanchan Chutabhakdikul; Panadda Thanasetkorn; Orapin Lertawasdatrakul; นุชนาฏ รักษี; Nootchanart Ruksee; ปนัดดา ธนเศรษฐกร; อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล;

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สถานการณ์และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(เรบีส์)สำหรับคนและสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส(Rabies virus) ซึ่งจัดอยู่ใน Rhab-dovirdae family มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน(bullet-shaped)    Read more

Meet the Director 4.1

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล แจ้งข่าวดีให้กับบุคลากรทราบถึงผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปี 2561 ว่าสถาบันฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผลงานทางวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา, รางวัลที่นักศึกษาได้รับ, ความเป็นระบบในการบริหารจัดการระเบียบคลังและพัสดุ, คะแนนผลการประเมิน EdPEx ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนสะท้อนถึงการที่บุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อค่านิยม WE MB และค่านิยมทั้ง 7 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ M-A-H-I-D-O-L     Read more

Routine to Research: R2R

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้พัฒนางานประจำนั้น ๆ ด้วย หัวใจหลักของ R2R คือ พัฒนางานประจำที่ทำทุกวันให้เป็นผลงานวิจัย และเปลี่ยนปัญหาหน้างานให้เป็นผลงานวิจัย R2R จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)     Read more

คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence

“Providing Tips to Accelerate Your Career” คำกล่าวประโยคสั้น ๆ แต่มีความหมายอย่างยั่งยืนของผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ที่กล่าวไว้ในคราวประชาสัมพันธ์ วันเปิดคลินิก ก.พ.อ. MB Excellence วันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งท่านให้ความหมายของประโยคนี้อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของคลินิก ซึ่งจะเห็นว่าในการสื่อสารองค์กรทุกครั้งของกิจกรรม Meet the Director    Read more

มหัศจรรย์จุลินทรีย์ในโลกมืด

เห็นจะจริงที่ว่า “เราอาศัยอยู่บนโลกของจุลินทรีย์” เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่มีพื้นที่ไหนปราศจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ นับตั้งแต่อากาศ ไปจนถึงใต้มหาสมุทรอันลึกสุดประมาณ หรือแม้แต่ร่างกายของเราต่างก็เป็นแหล่งอาศัยชั้นเลิศของชีวิตเล็กๆเหล่านี้ แม้ว่าความสามารถในการมองเห็นของตามนุษย์ จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ จนกลายเป็นความเคยชินที่เราอาจมองข้าม ไม่เห็นความสำคัญ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ชีวิตเล็กๆเหล่านี้เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้โลกเป็นโลกที่เราอาศัยอยู่ได้ในทุกวันนี้  Read more