การประมาณการรายรับ –รายจ่ายเงินบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คุณพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การประมาณการรายรับ –รายจ่ายเงินบริการวิชาการ (พันธกิจปกติของสถาบันฯ)” โดยมีประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ Read more

Meet the Director 4.1

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล แจ้งข่าวดีให้กับบุคลากรทราบถึงผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปี 2561 ว่าสถาบันฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผลงานทางวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา, รางวัลที่นักศึกษาได้รับ, ความเป็นระบบในการบริหารจัดการระเบียบคลังและพัสดุ, คะแนนผลการประเมิน EdPEx ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนสะท้อนถึงการที่บุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อค่านิยม WE MB และค่านิยมทั้ง 7 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ M-A-H-I-D-O-L     Read more

Routine to Research: R2R

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้พัฒนางานประจำนั้น ๆ ด้วย หัวใจหลักของ R2R คือ พัฒนางานประจำที่ทำทุกวันให้เป็นผลงานวิจัย และเปลี่ยนปัญหาหน้างานให้เป็นผลงานวิจัย R2R จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)     Read more

คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence

“Providing Tips to Accelerate Your Career” คำกล่าวประโยคสั้น ๆ แต่มีความหมายอย่างยั่งยืนของผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ที่กล่าวไว้ในคราวประชาสัมพันธ์ วันเปิดคลินิก ก.พ.อ. MB Excellence วันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งท่านให้ความหมายของประโยคนี้อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของคลินิก ซึ่งจะเห็นว่าในการสื่อสารองค์กรทุกครั้งของกิจกรรม Meet the Director    Read more

Meet the Director #4

“ชาว MB ต้องมุ่งมั่นที่จะสั่งสมความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้าน เชี่ยวชาญ รู้จริง สมเหตุ สมผล เป็นบุคคลของส่วนรวม สร้างสามัคคี” วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561: ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ใช้เวที Meet the Director เป็นช่องทางในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้บุคลากรภายในสถาบันฯ ร่วมรับรู้และเข้าใจพร้อมนำไปปฏิบัติ โดย Meet the Director ครั้งที่ 4 ได้นำการใช้เว็บ Slido (เข้าใช้งานผ่าน slido.com) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการถาม-ตอบระหว่างบุคลากรกับผู้อำนวยการและทีมบริหารในลักษณะการสื่อสารสองทาง ตลอดจนโหวตคำตอบของโพลที่ตั้งไว้ นั่นคือ สวัสดิการเพื่อชาว More …

การจัดการความรู้ MB KM: โครงการเชี่ยวชาญคลินิก

ความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มีบทบาทสำคัญอย่างมาก และถือเป็นความหวังที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้บุคลาการสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจและสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง เมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมจะต้องมีการทำผลงานเพื่อการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น “เชี่ยวชาญคลินิก @MB” จะมีพี่เลี้ยงมาช่วยจุดประกายทางความคิด และให้คำแนะนำในการเลือกเรื่องที่จะมาทำผลงาน โดยยึดหลัก R to R (Routine to Research) การนำเอางานประจำมาพัฒนาให้เป็นงานวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารผลงาน การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยคาดว่า เชี่ยวชาญคลินิก@MB นี้ จะช่วยบริการ ส่งเสริม และรองรับการยื่นขอผลงานให้ทุกท่านได้เขียนผลงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  Read more

Meet the Director #3

เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารได้” ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จึงใช้เวที MEET THE DIRECTOR เป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ เพื่อนำเสนอกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    Read more

Meet the Director #2

มีทิศทางชัดเจน วิจัยเข้มแข็ง รักษากฎระเบียบ” นี่คือคำชื่่นชมจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้เล่าให้พวกเราชาว MB ฟังในงาน Meet the Director ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นภาพทิศทางการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะก้าวสู่วิสัยทัศน์ของสถาบันฯ นั่นคือ “การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับ โลกด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล    Read more

Meet the Director #1

ภายหลังจากที่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ในโอกาสนี้นับเป็นการพบประชาคมชาว ชีวโมเลกุลอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในงาน “Meet the Director” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้อง ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม เพื่อแถลงแนวทางในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ของ สถาบันฯ คือ “เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล” ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับ นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก   Read more