Up coming events

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6

Immunohistochemistry & in situ hybridization Summer School 2019

WE MB: Craft from pandan leaves workshopอบรมงานฝีมือจากใบเตย

เชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3

Student Science Training Program 2019