ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

    Welcome : The President of Mahidol University and the administrative board


The President of Mahidol University and the administrative board will visit MB to follow up on the Institute’s performance of the 2019 fiscal year on January 10, 2019 from 8.00 to 8.45 AM at room A108

ติดต่อลงชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่
คุณพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
โทร. 1147 | E-mail: patchawan.phu@mahidol.edu
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

     Read more