ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

   เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

Special Seminar in Neuroscience “Neural network dysfunction in Aging and Alzheimer’s disease

กำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

MEET THE DIRECTOR # 6

How to select a journal for your research paper & How to write a review

เชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3

   ภาพข่าว

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ

ภาพกิจกรรม “อบรมงานฝีมือจากใบเตย”

กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้เพื่อสังคม (MB Social Engagement)

งานวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 10 พ.ศ. 2562 และการแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 17

มหิดลเกมส์ประจำปี พ.ศ.2562

ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

PA-Visit 2019 | ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 Meet the Director # 5th :“เป้าหมายที่ท้าทาย คือ มีพัฒนาการของผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อสังคม ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างยั่งยืน”

Congratulations! Prof.Dr.Banthit Chetsawang has been honored with Mahidol Alumni Achievement 2018

Congratulations! Dr.Pranee Fucharoen has been honored with Mahidol Thayakorn Awards 2018

 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ผู้ได้รับรางวัล

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

    งานวางพวงมาลา “วันมหิดล” : วันที่ 24 กันยายน 2561

    ขอแสดงความยินดี : ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการได้เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฯ

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

    รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร

   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม

   ข่าวเก่า 

กิจกรรม WE MB Buddhist Lent Candle Offer

WE MB: Craft from pandan leaves workshopอบรมงานฝีมือจากใบเตย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ

WE MB: Happy Body “ขยับวันละนิด พิชิต ออฟฟิศซินโดรม”

MB KM ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
เรื่อง “การเตรียมข้อมูลและเอกสารขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน

การบรรยายพิเศษ Special Seminar in Neurosciences
หัวข้อ “Alterations in Reward-Processing by Mood-Related Profiles and the Situation: An RDoC and Neuro-Computational Perspective

กิจกรรม WE MB:We are ranger (Big Cleaning Day)

การบรรยายพิเศษ”เกณฑ์ใหม่ .. กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบฯ

10 th Anniversary Institute of Molecular Biosciences

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
(Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6

Writing a research manuscript & Responding to reviewers comments

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการเครื่องบริการอัตโนมัติ 2562 ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประมวลภาพกิจกรรม “สงกรานต์เบิกบานใจ ประจำปี 2562

Student Science Training Program 2019

ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สืบสานวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Special Seminar in Neuroscience “Molecular approaches to achieve healthy aging”