ภาพข่าว

งานวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 10 พ.ศ. 2562 และการแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 17

มหิดลเกมส์ประจำปี พ.ศ.2562

ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

PA-Visit 2019 | ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 Meet the Director # 5th :“เป้าหมายที่ท้าทาย คือ มีพัฒนาการของผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อสังคม ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างยั่งยืน”

Congratulations! Prof.Dr.Banthit Chetsawang has been honored with Mahidol Alumni Achievement 2018

Congratulations! Dr.Pranee Fucharoen has been honored with Mahidol Thayakorn Awards 2018

 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ผู้ได้รับรางวัล

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

    งานวางพวงมาลา “วันมหิดล” : วันที่ 24 กันยายน 2561

    ขอแสดงความยินดี : ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการได้เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฯ

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

    รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร

   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม

   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รางวัลในโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561

   รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ประเภทองค์กร ระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561

   รับชม VDO งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ในหัวข้อ “Engineering viruses and microbes: turning our foes to friends”