รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ประเภทองค์กร ระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561

   รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ประเภทองค์กร ระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561: ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ประเภทองค์กร ระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561 จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายนของทุกปี) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เข้มแข็งและดำเนินการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป