รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น ปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ผู้ได้รับรางวัล


รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น ปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ