ขอแสดงความยินดี

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

ที่ได้รับรางวัล the 2017 JA Ōmura Awards for excellence จากวารสารวิชาการ The Journal of Antibiotics ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Application of bacterial cytological profiling to crude natural product extracts reveals the antibacterial arsenal of Bacillus subtilis”