สรุปการรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562

PA-Visit 2019 | ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สรุปการรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 10.15 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ ( A108 )
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่่านรายละเอียด