News

news

km km km km

research digest

Curriculum / How to apply
Curriculum Curriculum Curriculum
Molecular Genetics and Genetic Engineering Neuroscience Systems Biosciences

vission-mission
vission-mission

  Up Coming Events

KM เรื่อง “Understanding why papers are important to MB: A guide for support staff”

การอบรมเรื่อง “สมอง:การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3

   News Photo

บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก” (Donating & Loving)

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เยี่ยมชมสถาบันฯและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสรุปผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันฯ