News

ACMBMB2020
mb-slide-th-1024×462

km km km km

research digest

Curriculum / How to apply
Curriculum Curriculum Curriculum
Molecular Genetics and Genetic Engineering Neuroscience Systems Biosciences

vission-mission
vission-mission

  Up Coming Events

Student Science Training Program 2020

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล”

จัดโครงการ Advanced manuscript tutoring for Ph.D. student  เพื่อให้นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสามารถผลิตบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์สำหรับการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

   News Photo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา :
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล