62-การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ

62-การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ


ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Read more

 

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

รายละเอียดโครงการ (ภาคบรรยาย/ภาคปฎิบัติการ)

Admin