การบรรยายพิเศษ”เกณฑ์ใหม่ .. กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

การบรรยายพิเศษ”เกณฑ์ใหม่ .. กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

การบรรยายพิเศษ”เกณฑ์ใหม่ .. กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
วิทยากร:ศาสตราจารย์ นพ.ดร.วชิร คชการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
——————–
นางจริยา ปัญญา
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลและทีมงาน

ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (A108)
ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Read more 

แบบประเมิน ออนไลน์