การประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

การประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ชนะเลิศ “The best of website award (improvement)” และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 “The best of visibility award” จากการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกส่วนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics อย่างสม่ำเสมอ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา