การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย จัดการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31 เรื่อง สมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0 (Smart Hospital and Healthcare 4.0) ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ ECRI Institute Asia Pacific Regional Office, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชีวการแพทย์และอุตสาหกรรมด้านโรงพยาบาล