การอบรม “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์”

การอบรม “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์”

การอบรม “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์”

เมื่อวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์” โดยแบ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting และการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา

การฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านหลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ การซ่อมแซม การดูแลรักษา การสอบเทียบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงความรู้ทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล