61-การแจ้งผลเลื่อนเงินเดือน ผ่านระบบ E-Payroll

61-การแจ้งผลเลื่อนเงินเดือน ผ่านระบบ E-Payroll

    การแจ้งผลเลื่อนเงินเดือน ผ่านระบบ E-Payroll

ขอเชิญประชุมชี้แจง การแจ้งผลเลื่อนเงินเดือน ผ่านระบบ E-Payroll ของข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

  • รอบ 9.30 – 11.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
  • รอบ 13.30 – 15.30. พนักงานมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล