การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

“การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 70 ท่าน
หมดเขตลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิกานต์ บุญช่วย เบอร์ 09-9245-1698

เอกสารรายละเอียดการอบรมฯ