กิจกรรม MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

กิจกรรม MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ และทีมบริหาร ได้จัดกิจกรรม MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6 เพื่อพบปะบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน นักวิจัย ของสถาบัน เพื่อชี้แจงการดำเนินงานด้านการบริหาร แผนการและยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อน MB ไปสู่สถาบันวิจัยในระดับสากล รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และตอบคำถามจากบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานของสถาบันต่อไป