63-ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวาระของการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินการของสถาบันฯ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม A108

 Read more

ติดต่อลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ : คุณพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ โทร. 1147 หรือ E-mail: patchawan.phu@mahidol.edu ภายในวันจันทร์ 13 มกราคม 2563

You are cordially invited to welcome Clinical Prof. Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, Chair, and members of the Mahidol University Council will visit MB to follow up on the Institute’s performance on 17th January 2020, 9:00 – 10:00 A.M. at the room A108

Pre-register at Ms. Patchawan Phungthanomjit Tel. 1147 or E-mail: patchawan.phu@mahidol.edu until 13th January 2020