Congratulations

   Congratulations

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ชำนาญการพิเศษ
สาขาบริหารจัดการและการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561