ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 120 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์) เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 120 รายการ