ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 120 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ
จำนวน 120 รายการ

* ผู้ประมูลยื่นเอกสารประมูล : 18 ก.พ. 2564 :11.01 – 11.11 น.
* เริ่มประมูลราคา : 11.12 น.
ห้อง A107 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  อ่านรายละเอียด