63-ข่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 22/2563 (Council Visit) ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563–2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี biologics ที่มีมูลค่าสูง เช่น วัคซีนป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ และสารชีวโมเลกุลเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้ง (งานวิจัยปลายน้ำที่มีผลกระทบสูงในเชิงพาณิชย์) มุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและถ่ายทอดไปยังภาคเอกชน
2. การประเมินพัฒนาการด้านความคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย และรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2561 (งานวิจัยปลายน้ำที่มีผลกระทบสูงในเชิงสังคมและนโยบาย) เพื่อการพัฒนาสังคมที่ปลอดภัย และสวัสดิการสาธารณะ
3. การผลิตชุดตรวจโรคทาลัสซีเมีย ตลอดจนการให้บริการตรวจวินิจฉัยและโครงการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) โรคทาลัสซีเมีย (งานวิจัยกลางน้ำที่มีศักยภาพในการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์) เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Social Enterprise
4. การสร้างวัฒนธรรมเกษตรกรแนวใหม่ที่อยู่บนฐานนวัตกรรม ได้แก่ พันธุ์พืชชนิดใหม่ มันสำปะหลังสายพันธุ์พิรุณ เพื่อการเกษตรกรรมในเชิงพาณิชย์ และพันธุ์พืชหายากโดยโครงการ อพ.สธ. เพื่อตอบสนองนโยบาย SDGs
5. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง โดยมีตัวชี้วัดคือ จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จำนวนการอ้างอิง (สูงเป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัย) field-weighted citation impact (FWCI) จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำไปใช้ เป็นต้น (งานวิจัยต้นน้ำที่มีการนำไปอ้างอิงทางวิชาการ)
เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563–2564
1. มุ่งมั่นเป็น world-class research institute ทั้งด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยฯ และหลักสูตร ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง AUN-QA, h-index, FWCI, จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1, จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูประดับ rising star (Tier 2) และจำนวนและรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. จัดตั้งศูนย์วิจัยประยุกต์และนวัตกรรมกุ้ง เพื่อรองรับการวิจัยมุ่งเป้าและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งออก
3. โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างองค์ความรู้ในระดับ frontier ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น
3.1 วัคซีน JE สิ้นสุดกระบวนการทดลองในระดับ non-clinical และพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
3.2 มีต้นแบบ biologics ที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 1 ตัว