O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ