62-งานแนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และผลงานวิจัย

   MB Science Fair 2019

mbscifair2019

January 19, 2019
Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University

   Register Online    <<<< ลงทะเบียนที่นี่

งานแนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และผลงานวิจัย
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  • พบกับทุนการศึกษา 50,000 บาท มากกว่า 10 ทุน
  • พร้อมสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อภายในงาน
  • นักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป สามารถสมัครเรียนต่อปริญญาเอกได้ทันที
  • ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยต่างๆอีกมากมาย
  • แนะนําหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

– สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
– สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)
– สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (Systems Biosciences)

   สอบถามรายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษา พร้อมสัมภาษณ์ภายในงาน
สําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

   www.mb.mahidol.ac.th/mbsciencefair2019

    Read more

*ทางสถาบันฯมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมงาน

   Registrants – รายชื่อผู้ลงทะเบียน

*** arpa ***