ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ( สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล )
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุมและ
ห้องปฎิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์(นักวิจัยสำเร็จรูป)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 งาน โดยวิธีการคัดเลือก

รายละเอียด