62-“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ”

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการสถาบันฯ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ได้ให้เกียรติอย่างสูงในการมอบใบเกียรติบัตรให้กับบุคลากร กลุ่มสนับสนุนทั่วไป สังกัดงานบริหารจัดการ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Individual Development Planning ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.นางณัฐวรรณ ศรีจินดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวข้อ “หลักการเขียนหนังสือราชการ”
2. นางสาวพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวข้อ “การประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบริการวิชาการ”
3. นางสาวผ่องศรี สว่างสุขสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานพัสดุ”
4. นายวสุ โพธิสัตย์ ตำแหน่ง ช่างอิเลกทรอนิกส์ หัวข้อ “การทำตู้เตือนเวลาไฟฟ้าดับติดตั้งไว้ที่อาคารสัตว์น้ำ (โรงกุ้ง)”

โดยกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจภายในสถาบันฯ เป็นแนวทางการบริหารการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ ให้ทั่วทั้งองค์กร เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร

ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังอย่างเกินเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นความรู้ได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ www.mb.mahidol.ac.th เลือกหัวข้อ KM หรือลิ้งค์ https://mb.mahidol.ac.th/th/kmmb-knowledge-sharing/