O14 มาตรฐานการให้บริการ

O14 มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามหน้าที่/ภารกิจของหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด (บริการด้านการศึกษา, บริการวิชาการและวิจัย, นวัตกรรม)

การให้บริการภายนอก

การให้บริการภายใน