รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 คน ได้แก่
1) นางสาวณัฐพร พากเพียร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2) นางสาววิภาพร ขนอม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)