รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Presentation Award” ประจำปี 2565

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติพล ศรีอ่อนรอด นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Presentation Award” จากงานวิจัยเรื่อง “GENETIC DIVERSITY OF Babesia bovis BASED ON SPHERICAL BODY PROTEIN 2 (sbp-2) GENE IN CATTLE IN PHATTHALUNG PROVINCE, THAILAND” โดยมี รศ. ดร. นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง