Mahidol Award 2018

    Mahidol Award 2018

ขอแสดงความยินดี / งานแถลงข่าวรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร

วันที่ 3 กันยายน 2561 : ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เข้าร่วมงานแถลงข่าวรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับรางวัลที่ผู้อำนวยการฯ ได้รับคือ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร” ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร