รางวัล Best Oral Presentation Award

รางวัล Best Oral Presentation Award
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายรับเสด็จ สุวรรณแสง นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award จากงาน The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) โดยมี ผศ.ดร.ภูชิต โนนจุ้ย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา