รางวัล “The Outstanding Thesis Award, Fiscal Year 2023″

รางวัล “The Outstanding Thesis Award, Fiscal Year 2023″
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาดล เสมอเนตร นักศึกษาสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “The Outstanding Thesis Award, Fiscal Year 2023″ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง Developing a Sigle-cell Analysis Platform for Antibiotic Interaction Study in Acinetobacter Baumannii โดยมี ผศ. ดร.ภูชิต โนนจุ้ย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา