ร่วมกันแยกขยะ และภาชนะใส่อาหาร

จัดวางตำแหน่งที่จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ เพื่อความสะอาดของโรงอาหาร / ห้องอาหารของสถาบัน