สถาบันจัดหารถให้ นักศึกษา บุคลากรเดินทางร่วมกัน(Carpooling)

สถาบันได้จัดหารถสำหรับรับส่งบุคลากรฟรีในการทำกิจกรรมภายนอก เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้รถร่วมกันในเส้นทางเดียวกัน และเป็นการประหยัดพลังงาน ตลอดจนงบประมาณด้วย