ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับอุดมศึกษา” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ การสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น