สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัคร MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป
MBMG 515 Protein Technologies and Applications

มาร่วมศึกษาแนวคิด และเทคนิคทางชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์โปรตีน
Read more

** สามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้
เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/MBMG-515-Protein-Technologies-and-Applications-2021.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร :
https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/Detail.php?ID=1458

วันที่เปิดสอน : 29 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม (panadda.boo@mahidol.ac.th)