สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษารายวิชา MBNS753

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษารายวิชา MBNS753: Clinical Neuroscience ในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป

ศึกษาการจำแนกชนิดโรคทางระบบประสาทและจิตเวช อาการวิทยาของโรคทางระบบประสาท อาการปวดศีรษะและโรคปวดศีรษะไมเกรน โรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยในเด็กและผู้ใหญ่ ความผิดปกติของพัฒนาการสมอง โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย โรคจิตเภท ความผิดปกติของอารมณ์ การตรวจร่างกายทางระบบประสาท การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การสัมภาษณ์ทางจิตเวชและการตรวจสภาพจิต แบบทดสอบทางจิตวิทยา ความรู้สติและความผิดปกติ รวมถึงเวชศาสตร์การนอนหลับ

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/mbns753-course-list
Course Syllabus: https://bit.ly/mbns753-course-syllabus

วันที่เปิดสอน: 25 กันยายน – 26 ตุลาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ (vorasith.sir@mahidol.edu)

Read more