สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษารายวิชา MBNS651

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษารายวิชา MBNS651: Neuroendocrinology ในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป
ศึกษาทฤษฎีและการศึกษาทดลองถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับต่อมไร้ท่อ กลไกการควบคุมการทำงาน ของฮอร์โมน ผ่านระบบประสาท เพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย และพฤติกรรม และอิทธิพลของฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการและการทำงานของระบบประสาท ควบคุมการทำงานของอวัยวะ

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/mbns651-course-list
Course Syllabus: https://bit.ly/mbns651-course-syllabus

วันที่เปิดสอน: 30 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ (sukonthar.nga@mahidol.edu)


Read more