สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

18 – 19 กรกฎาคม 2566 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นำโดย ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566 โดยมี ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
ในโอกาสนี้ รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่สถาบันฯ เพื่อนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป