63-หัวข้อ KM “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย”

หัวข้อ KM “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย”

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30–12.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (A108)
อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more