อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technician)

อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technician)

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์

เรื่อง เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Medical Equipment for BMI and BME) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 23–27 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลักสูตรระยะสั้น (1 สัปดาห์) สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนกระทั่งบริษัทที่จัดจำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เนื้อหาของหลักสูตรนอกจากจะครอบคลุมหลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ การซ่อม ดูแลรักษา การสอบเทียบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แล้ว ยังรวมไปถึงความรู้ทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์อีกด้วย หลักสูตรระยะสั้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย

Read more : https://mb.mahidol.ac.th/medequip/training-for-technicians/