63-อยู่อย่างไร…ห่างไกลอัลไซเมอร์

เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างไร…ห่างไกลอัลไซเมอร์


บรรยายโดย รศ.ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์
ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.30 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ชั้น 1
อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more 

Download