อัตราค่าบริการของหน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

อัตราค่าบริการของหน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. อัตราค่าบริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

ชนิดสัตว์ทดลอง อัตราค่าบริการ (บาท/ตัว/วัน)
บุคลากรภายในสถาบันฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
1.1 หนูเมาส์ 4 5 6
1.2 หนูแรท 7 8 10
1.3 กระต่าย 45
2. อัตราค่าบริการเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง
รายการ อัตราค่าบริการ (บาท)
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
หนูเมาส์ หนูแรท หนูเมาส์ หนูแรท
2.1 ค่าบริการหัตถการในสัตว์ทดลอง (รวมอุปกรณ์)
-ป้อนสารทางปาก 10 10 15 15
-เจาะเก็บเลือดที่หาง 20 30 30 45
-เจาะเก็บเลือดที่หัวใจ 25 50 35 75
-ฉีดยา/สาร เข้าช่องท้อง 13 13 15 15
-ฉีดยา/สาร เข้ากล้ามเนื้อ 13 13 15 15
-ฉีดยา/สาร เข้าใต้ผิวหนัง 13 13 15 15
-ชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง 2 3 4 6
2.2 วางยาสลบสัตว์โดยใช้ยาสลบชนิดฉีด (รวมยา/ตัว)
-Pentobarbital Sodium 20 30 40 60
-Xylazine+Zoletil® 30 40 60 80
2.3 การุณยฆาตด้วยยาสลบชนิดสูดดม Isoflurane (ราคาต่อมิลลิลิตร)
-ผู้ใช้สัตว์ 15 15 20 20
-สัตวแพทย์ 20 20 30 30
2.4 การุณยฆาตด้วยเครื่อง CO2 3 5 5 7
2.5 การทำเครื่องหมายบนตัวสัตว์ด้วยวิธี Ear punch 5 7 7 10
2.6 กำจัดซาก (บาท/กิโลกรัม) 100 150