เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 513: Gene Expression and Applications

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 513: Gene Expression and Applications

  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 513: Gene Expression and Applications

ศึกษาการสร้างห้องสมุดจีโนมและห้องสมุดซีดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีนหลังการถอดรหัสพันธุกรรม การประยุกต์ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส เครื่องหมายดีเอ็นเอ การวิเคราะห์จีโนมิกดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนในแบคทีเรีย ยีสต์ พืช และเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุกรรมและจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ โครงสร้างของยีนไวรัสและการควบคุม องค์ประกอบทางพันธุกรรมเคลื่อนที่ ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก การตรวจวัดยีนรายงานผล การวิเคราะห์ทรานสคริปโตม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบไพรเมอร์และการเปรียบเทียบลำดับพันธุกรรม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 513: Gene Expression and Applications Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/MBMG513_2022_Syllabus.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=1898

วันที่เปิดสอน : 26 กันยายน – 28 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล ภูธนกิจ (kusol.poo@mahidol.ac.th)