เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBSB 501: Systems Biosciences

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBSB 501: Systems Biosciences

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัคร MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป

MBSB 501: Systems Biosciences นักศึกษาจะได้ความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโอมิกส์ที่ใช้ในการศึกษาจีโนม ทรานสคริปโตม โปรตีโอม อีพิจีโนม เมตาบอโลม รวมทั้งแนวทางมัลติโอมิกส์สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยแบบพหุวิทยาการด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อทำให้เราสามารถเข้าใจความซับซ้อนภายในสิ่งมีชีวิต

Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/Course-Syllabus-MBSB501-2022_updated.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2361

วันที่เปิดสอน : 15 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล (natee.jea@mahidol.edu)