แม่ลูกผูกพัน: ลดมือถือเพิ่มเวลาคุณภาพ

อาจารย์ ดร.ชุติกร นพรัตน์
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เด็กมีช่วงเวลาและคุณภาพการนอนและเวลาในการมีกิจกรรมทางกายลดลง แต่ในทางกลับกันเวลาที่ใช้อยู่หน้าจอกลับมากขึ้น ซึ่งส่งผลเสียหลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างคาดไม่ถึง

Read more